Nhắc nhở chậm CBTT Nghị quyết HĐQT về triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

04/01/2022 14:54

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo nhắc nhở chậm CBTT Nghị quyết HĐQT về triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đối với  Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta như sau: