Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trần Trương Đoan Thục

04/01/2022 14:41

Trần Trương Đoan Thục thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long như sau: