Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch với bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2022

04/01/2022 10:18

Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch với bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2022 như sau: