Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày ĐKCC để thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

05/01/2022 17:32

 Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày ĐKCC để thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu như sau: