Thông báo quyết định của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế

05/01/2022 17:14

Công ty Cổ phần Đai lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng thông báo quyết định của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế như sau: