Nghị quyết HĐQT về việc cấp tín dụng cho Kế toán trưởng và người liên quan của Kế toán trưởng

05/01/2022 17:14

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc cấp tín dụng cho Kế toán trưởng và người liên quan của Kế toán trưởng như sau: