Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

05/01/2022 17:11

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty như sau: