Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Bình Tân

05/01/2022 16:17

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Bình Tân như sau: