Nghị quyết HĐQT về việc chốt DSCĐ để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 và 2020 bằng cổ phiếu

05/01/2022 14:50

Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt DSCĐ để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 và 2020 bằng cổ phiếu như sau: