Nghị quyết HĐQT về việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp

05/01/2022 14:44

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội thông báo Nghị quyết HĐQT về việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp như sau: