Thông báo Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận gia hạn giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho VSC

05/01/2022 14:27

Công ty Cổ phần Container Việt Nam thông báo Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận gia hạn giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho VSC như sau: