Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CTCB2106

05/01/2022 11:42

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền TCB/5M/SSI/C/EU/Cash-11 (mã CK: CTCB2106) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau: