Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CSTB2107

05/01/2022 11:39

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền STB/5M/SSI/C/EU/Cash-11 (mã CK: CSTB2107) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau: