Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CNVL2103

05/01/2022 11:38

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền NVL/5M/SSI/C/EU/Cash-11 (mã CK: CNVL2103) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau: