Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CMBB2104

05/01/2022 11:37

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MBB/5M/SSI/C/EU/Cash-11 (mã CK: CMBB2104) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau: