Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ VIAC (No.1) Limited Partnership

05/01/2022 11:16

VIAC (No.1) Limited Partnership thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM như sau: