Bản trích lục Nghị quyết HĐQT về các giao dịch với bên liên quan năm 2022

07/01/2022 17:01

 Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest thông báo bản trích lục Nghị quyết HĐQT về các giao dịch với bên liên quan năm 2022 như sau: