Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

07/01/2022 15:35

 Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh công bố Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau: