Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Tiến Dũng

07/01/2022 15:27

 Nguyễn Tiến Dũng thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long như sau: