Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Xuân Quang

07/01/2022 15:26

Nguyễn Xuân Quang thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long như sau: