Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Quang Trung

07/01/2022 15:18

Lê Quang Trung thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam như sau: