Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu đợt cuối năm 2020

07/01/2022 12:08

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa thông báo Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu đợt cuối năm 2020 như sau: