Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi tên công ty, Miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

07/01/2022 11:23

Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi tên công ty, Miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát như sau: