Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CTPB2101

07/01/2022 11:02

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CTPB01MBS21CE (mã CK: CTPB2101) do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB phát hành như sau: