Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi cơ cấu nhân sự Ban Tổng Giám đốc công ty

10/01/2022 17:30

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi cơ cấu nhân sự Ban Tổng Giám đốc công ty như sau: