Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Lê Mai Long

10/01/2022 15:40

Lê Mai Long báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải như sau: