Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Bamboo Capital

10/01/2022 15:37

CTCP Bamboo Capital báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải như sau: