Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

10/01/2022 12:04

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã CK: TCH) như sau: