Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

11/01/2022 17:41

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội như sau: