Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phát hành cổ phiếu riêng lẻ

11/01/2022 17:35

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau: