Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền mua cổ phần của chứng quyền được phát hành năm 2019

11/01/2022 17:31

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền mua cổ phần của chứng quyền được phát hành năm 2019 như sau: