Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

11/01/2022 17:01

 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau: