Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

11/01/2022 16:55

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm như sau: