Nghị quyết HĐQT về việc thông qua triển khai góp vốn thành lập công ty con

11/01/2022 16:45

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua triển khai góp vốn thành lập công ty con như sau: