Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho CĐHH

11/01/2022 16:39

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho CĐHH như sau: