Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần PAN Farm

11/01/2022 16:38

Công ty Cổ phần PAN Farm thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam như sau: