Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Phạm Thị Thanh Thủy và Lê Vân Quỳnh

11/01/2022 16:34

Phạm Thị Thanh Thủy và Lê Vân Quỳnh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt như sau: