Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Tiến Dũng

11/01/2022 16:32

Nguyễn Tiến Dũng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long như sau: