Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Phạm Đình Huy

11/01/2022 16:30

Phạm Đình Huy báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long như sau: