Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chưc có liên quan đến Người nội bộ Công ty TNHH MTV Sản xuất Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà

11/01/2022 16:21

Công ty TNHH MTV Sản xuất Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chưc có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà như sau: