Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Ngô Thị Thanh Nga

11/01/2022 13:49

 Ngô Thị Thanh Nga báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT như sau: