Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày ĐKCC để thực hiện nhận cổ tức 2018, 2019 bằng cổ phiếu

11/01/2022 13:45

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày ĐKCC để thực hiện nhận cổ tức 2018, 2019 bằng cổ phiếu như sau: