Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày ĐKCC để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

11/01/2022 13:32

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày ĐKCC để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau: