Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

12/01/2022 17:07

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai như sau: