Trích lục Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2022 và giai đoạn 2022-2025

14/01/2022 15:14

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng thông báo trích lục Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2022 và giai đoạn 2022-2025 như sau: