Nghị quyết HĐQT về phương án xử lý cổ phiếu còn dư do CĐHH không đăng ký mua hết và kết quả chào bán cổ phiếu

14/01/2022 14:24

 Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà thông báo Nghị quyết HĐQT về phương án xử lý cổ phiếu còn dư do CĐHH không đăng ký mua hết và kết quả chào bán cổ phiếu như sau: