Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng lợi tức năm 2021 bằng tiền

14/01/2022 11:17

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng lợi tức năm 2021 bằng tiền của Quỹ Đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 2 (mã CK: FUCTVGF2) như sau: