Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 bằng cổ phiếu

14/01/2022 11:12

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (mã CK: DAT) như sau: