Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

14/01/2022 11:08

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC như sau: