Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)

12/05/2022 17:25

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang như sau: